ความตกลงจะมีผลบังคับใช้หลังจาก 60 วัน ที่มีการยื่นสัตยาบันสารหรือหนังสือยอมรับจากประเทศสมาชิกครบ 6 ประเทศ และความตกลงจะสามารถบังคับใช้กับประเทศที่ให้สัตยาบันหรือยอมรับเท่านั้น