ความตกลงและคำมั่นที่ระบุอยู่ในภาคผนวกของความตกลงมีผลบังคับใช้ 90 หลังจากที่ได้มีการลงนาม