ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่เลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ลงนามในความตกลงทุกประเทศซึ่งจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 31 มีนาคม 2005