ความตกลงและคำมั่นที่ระบุอยู่ในภาคผนวกท้ายของความตกลงจะมีผลบังคับใช้หลังจาก 60  วัน ที่มีการยื่นสัตยาบันสารหรือหนังสือยอมรับจากประเทศสมาชิกต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนและความตกลงจะสามารถบังคับใช้กับประเทศที่ให้สัตยาบันหรือยอมรับเท่านั้น