ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่เลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ลงนามในความตกลงทุกประเทศแต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาก่อนวันที่ 30 กันยายน 2002