ความตกลงและคำมั่นที่กำหนดอยู่ในภาคผนวกมีผลบังคับใช้ 90 วันหลังจากที่มีการลงนามโดยประเทศสมาชิกอาเซียน