ความตกลงจะมีผลบังคับใช้หลังจาก 60  วัน ที่มีการยื่นสัตยาบันสารหรือหนังสือยอมรับจากประเทศสมาชิก และความตกลงจะสามารถบังคับใช้กับประเทศที่ให้สัตยาบันหรือยอมรับเท่านั้น