ความตกลงและคำมั่นที่ได้กำหนดไว้ในภาคผนวกของความตกลงมีผลบังคับใช้หลังจาก 90 วัน ที่ได้มีการลงนามในความตกลง