ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากเลขาธิการอาเซียนได้รับเอกสารการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่จะไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 1998