ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อได้มีการยื่นสัตยาบันสารหรือหนังสือรับรองของทุกประเทศสมาชิกที่ลงนามในความตกลงต่อเลขาธิการอาเซียนแต่จะไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 1999