ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับในวันที่มีการยื่นสัตยาบันสารหรือหนังสือยอมรับต่อเลขาธิการอาเซียนแต่ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2002