ความตกลงจะมีผลใช้บังคับวันที่มีประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศมอบสัตยาบันสารแก่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย