ความตกลงจะมีผลบังคับใช้หลังจาก 30 วัน ที่มีประเทศสมาชิกอาเซียนส่งมอบสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียน 6 ประเทศ