ความตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อมี 6 ประเทศสมาชิกยื่นสัตยาบันสารหรือเอกสารยอมรับต่อเลขาธิการอาเซียน