ความตกลงจะมีผลใช้บังคับหลังจาก 30 วันที่มีประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศมอบสัตยาบันสารแก่เลขาธิการอาเซียน