ความตกลงจะมีผลใช้บังคับหลังจาก 30 วันที่มีประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศมอบสัตยาบันสารแก่เลขาธิการอาเซียน