ความตกลงและคำมั่นที่ระบุในภาคผนวกของความตกลงจะมีผลใช้บังคับหลังจาก 180 วัน ตั้งแต่วันลงนามในความตกลง