พิธีสารจะมีผลบังคับใช้เมื่อเลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารจากทุกประเทศสมาชิก