ความตกลงมีผลบังคับเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ลงนามในความตกลงได้มอบสัตยาบันสารหรือเอกสารยอมรับความตกลงต่อเลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวต้องไม่เกินวันที่ 1 มกราคม 1996