ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ กองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินโครงการจัดจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ จึงรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจำนวน ๑ ราย

รายละเอียดประกาศรับสมัครบุคลากร.pdf
รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสม pdf