ข้อตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อมีประเทศสมาชิกอาเซียนส่งมอบหนังสือสัตยาบันหรือหนังสือให้ความเห็นชอบต่อสำนักงานเลขาธิการอาเซียนครบ ๑๐ ประเทศ