ได้มีปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติตามกรอบตลาดการบินร่วมอาเซียน