ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับหลังจากรัฐบาลที่ร่วมลงนามทั้งหมดได้ส่งมอบสัตยาบันสาร หรือสารให้การยอมรับต่อเลขาธิการอาเซียนแล้ว