ข้อตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อรัฐสมาชิกอาเซียนได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาชีพ ท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเที่ยว และแจ้งไปยังเลขาธิการอาเซียน ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศลงนามในข้อตกลงนี้ ในกรณีที่รัฐสมาชิกใด ยังไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการทั้งสองดังกล่าวภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากวันลงนามในข้อตกลง ให้ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อประเทศดังกล่าวแจ้งผลการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวภายในประเทศนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเลขาธิการอาเซียน