ข้อตกลงจะมีผลบังคับเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงครบทุกประเทศ