ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับภายในวันที่ ๓๐ นับจากวันที่มีการเก็บรักษาสัตยาบันสารหรือสารการยอมรับฉบับที่ ๑๐