ให้บันทึกความเข้าใจนี้มีผลใช้บังคับเมื่อสัตยาบันสาร หรือตราสารให้การยอมรับจากประเทศสมาชิกทุกประเทศได้ถูกจัดส่งไปเก็บรักษายังเลขาธิการอาเซียนแล้ว