พิธีสารฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ไม่เกิน ๑๘๐ วันหลังจากที่มีประเทศสมาชิกอาเซียนส่งมอบหนังสือสัตยาบันสารหรือหนังสือให้ความเห็นชอบต่อสำนักงานเลขาธิการอาเซียนครบทุกประเทศ