ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศได้ส่งมอบสัตยาบันแก่เลขาธิการอาเซียนซึ่งจะไม่เกิน ๑๘๐ วันหลังจากลงนามความตกลงฉบับนี้