อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓๐ นับจากวันที่เลขาธิการอาเซียนได้รับมอบสัตยาบันสารหรือความเห็นชอบลำดับที่ ๖ จากบรรดาภาคีที่ได้มอบสัตยาบันสารหรือความเห็นชอบแล้ว