ความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ๓๐ วันหลังจากที่มีประเทศสมาชิกอาเซียนส่งมอบหนังสือสัตยาบันสารหรือหนังสือให้ความเห็นชอบต่อสำนักงานเลขาธิการอาเซียน