พิธีสารฯ จะมีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันที่มีการส่งมอบสัตยาบันสารฉบับที่สิบให้แก่เลขาธิการอาเซียน