พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันที่ได้  มีการลงนาม และให้เก็บรักษาพิธีสารฉบับนี้ไว้กับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะเป็นผู้จัดทำสำเนาที่รับรองความถูกต้อง ส่งให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศโดยทันที