พิธีสารเพื่อแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับสินค้าข้าวและน้ำตาลฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ได้มีการลงนาม และให้เก็บรักษา   พิธีสารฉบับนี้ไว้กับเลขาธิการอาเซียน