ให้ภาคผนวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ACIA และจะมีผลใช้บังคับหลังจากรัฐสมาชิกแจ้งการเสร็จสิ้นกระบวนการภายในเพื่อให้พิธีสารสามารถมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที่จาเป็น ให้เลขาธิการอาเซียนเก็บรักษาสัตยาบันหรือหนังสือแจ้งความยินยอม ครบทุกรัฐสมาชิก