สรุปรายงานโครงการอภิปรายทางวิชาการ
เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) (ส่วนที่ ๑) 
วันศุกร์ ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จัดโดย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ กองกฎหมายต่างประเทศ
 
                                                                                                                                  
 
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.*(ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)