บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้มีการลงนามของภาคีที่เข้าร่วมทั้งหมด