บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีผลใช้บังคับในวันที่ได้มีการลงนาม