สรุปรายงานบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (
Artificial Intelligence: AI) (ส่วนที่ ๒)
วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย ผศ.ดร. จิรพล สังข์โพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ดาวน์โหลดสรุปรายงานการประชุมเรื่องปัญญาประดิษฐ์