ดาวน์โหลดบทความความร่วมมือด้านการเงินภายใต้กรอบของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN).pdf