ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดลงนาม และจะมีผลบังคับไปจนกว่าจะถึงวันที่กำหนดโดยรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้