สนธิสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับกับแต่ละภาคีในวันมอบสัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร