พิธีสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตกลงฯ โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดลงนาม