ความเข้าใจรัฐมนตรีฯ นี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ได้ลงนาม