พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ประเทศสมาชิก ๖ ประเทศมอบสัตยาบันสาร และจะมีผลเฉพาะกับประเทศสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบัน