พิธีสารฯ ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับในวันที่ได้มีการลงนาม