บรรษัทภิบาล Corporate Governance หมายความถึง ระบบในการบริหารจัดการองค์กรผ่านวิธีการในการกำหนดทิศทางและกำกับดูแลซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิและความรับผิดชอบระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท กฎและระเบียบที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทซึ่งต3องคำนึงถึงกลุ่มหรือตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: ก้าวย่างสำคัญของบรรษัทภิบาลในกฎหมายไทย (Coporate Governance) โอกาสและความเป็นไปได้: กรณีสิทธิในการฟ้องร้องของผู้ถือหุ้นฝ่ายข้างน้อย (Derivative Claim).pdf