บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่มีการลงนาม