ความตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนามของประเทศสมาชิกอาเซียน