สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเพื่อกากับดูแลปัญญาประดิษฐ์ของประเทศญี่ปุ่น”